Tuesday, August 11, 2009

Siyadah - Syeikh Muhammad Fuad Fuad Kamaluddin al-MalikiSaya bukanlah orang yang paling layak untuk mengulas buku ini tetapi rasa wajib untuk memperkenalkannya. Makna Siyadah disini ialah KETUANAN. Ketuanan yang dimaksudkan ialah merujuk kepada ketuanan Rasulullah saw. Kata Syeikh didalam buku ini,
Menyertakan kalimah siyadah ketika menyebut nama Rasulullah saw samada dalam percakapan atau tulisan adalah layak baginya kerana kedudukannya yang amat tinggi dan keistimewaannya dikurniakan syafa'at yang terlalu besar nilainya bagi umatnya sama ada di dunia atau di akhirat. Oleh kerana itu, tidaklah wajar dan tidak sepatutnya nama Baginda saw disebut tanpa diawali dengan kata-kata penghormatan seperti sayyiduna jika dibandingkan dengan kedudukan yang telah dikurniakan Allah kepadanya. (rujuk mukasurat 36-37)
Buku ini terbahagi kepada beberapa bab penting seperti Tuntutan Menghormati dan Memuliakan nabi saw, Memuliakan Rasulullah saw Sunnah Para Sahabat dan Salafus Soleh, Penggunaan Lafaz Siyadah bagi Rasulullah, Dalil Golongan Pembangkang dan Pendustaan Mereka, Menggunakan Lafaz Siyadah bagi Selain Rasulullah saw, Hukuman bagi Sesiapa yang Mengingkari Penambahan Sayyiduna bagi Rasulullah saw dan Fatwa Mufti Mesir Dr Ali Jumu'ah. Dalam bab Fatwa Mufti Mesir, tentang soalan apakah hukumnya mengucapkan Sayyiduna bagi Nabi saw didalam dan diluar solat lalu jawapannya, Telah sepakat kaum Muslimin atas thabitnya 'siyadah' (ketuanan) bagi Nabi saw. Ia menjadi tanda ke atas Nabi saw sebagaimana kata Imam al-Syarqawi: Lafaz 'sayyiduna merupakan 'alam (tanda) ke atas Baginda saw.
Dan sambungan tentang jawapan ini bolehlah dirujuk di muka surat 134.
Untuk penulisan buku ini, Syeikh Muhammad Fuad telah merujuk kitab-kitab muktabar seperti al Syifa bi Ta'rif Huquq al-Mustafa karya al-Qadhi 'Iyadh, Haqiqah al-Tawassul wa al-Wasilah karya Musa Muhammad Ali, Ma'rifah 'Ulum Hadith karya al-Hakim, Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nusus Bain al-Nazariyyah wa al-Tatbiq karya Prof Dr Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, Tasynif al-Azan karya al-Hafiz Ahmad ibn Muhammad ibn al-Siddiq al-Ghumari, al-Ifadah fi Hukm al-Siyadah karya Prof Dr Zain al-Abidin al-Abid Muhammad, Nail al-Autar karya al-Syaukani, al-Bayan lima Yasghulu al-Azhan karya Prof Dr Ali Jumu'ah dan sebilangan besar kitab hadith muktabar seperti al-Durr al-Manthur, Musnad al-Bazzar, al-Mustadrak, Shahih Imam Bukhari, Shahih Imam Muslim, Sunan Abi Daud, Shahih Ibnu Hibban dan banyak lagi. Buku ini dilancarkan ketika majlis sambutan Isra' dan Mi'raj yang diadakan di Masjid Darul Ehsan Taman TAR pada bulan 7 yang lalu. Pesan saya, buku ini memang patut ada dalam koleksi tuan-tuan !

No comments:

Post a Comment