Saturday, November 28, 2009

Ensiklopedia al-Quran
Kitab ini diterbitkan oleh Gema Insani Press yang berpusat di Jakarta. Gema Insani Press adalah antara penerbit kitab terbesar di Indonesia. Cetakan pertama kitab ini ialah pada Zulkaedah 1428 H bersamaan dengan 2007 M. Judul asal kitab ini ialah al-Mausu’atul Qur’aniyyatul Muyassarah. Kumpulan penyusun kitab ini diketuai oleh sarjana tersohor dari Damsyik iaitu Prof Dr Wahbah Zuhaili yang merupakan dekan fakulti Fiqh Islam di Universiti Damaskus, Syria. Prof Dr Wahbah juga adalah pengarang kitab tafsir yang sangat masyhur iaitu Tafsir al-Munir dimana usaha penterjemahan telah dilakukan oleh Intel Multimedia Publication yang beroperasi di Shah Alam. Berdasarkan kepada judul kitab ini, kita boleh mengagak bahawa ia menghimpunkan sejumlah penelitian yang berkaitan dengan al-Quran. Penelitian yang dimaksudkan ialah teks al-Quran, tafsir al-Wajiz (ringkasan tafsir), asbabun nuzul, ahkam tajwid, mu’jam maani al-Quranul Azim (kamus erti al-Quran), mu’jam kalimat al-Quran (kamus kata-kata al-Quran) dan huraian ringkas ‘ulum al-Quran.Tafsir al-Wajiz
Kaedah Tajwid dan cara baca


Indeks makna lafaz dalam al-Quran

No comments:

Post a Comment