Tuesday, September 1, 2009

Mengenal Allah Suatu Kajian Mengenai Ajaran Tasawwuf al-Falimbani - M.Chatib QuzwainBuku ini asalnya merupakan tesis yang dipertahan oleh penulisnya iaitu M.Chatib Quzwain diperingkat doktor falsafah pada tahun 1984 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seperti yang diceritakan dalam buku ini, tesis ini dibentang dihadapan dua orang tokoh yag sangat terkenal dalam bidang pemikiran Islam iaitu Prof Dr Harun Nasution dan pembantunya Prof Dr R Roolvink. Prof Dr Harun bukanlah asing dalam bidang pemikiran Islam kerana beliau telah menghasilkan beberapa buah karya besar termasuklah tesisnya yang terkenal tentang kajiannya terhadap tokoh besar abad ke-19 iaitu Muhammad Abduh. Prof Dr R Roolvink pula merupakan seorang pensyarah dari universiti yang sangat terkenal dengan khazanah mansukripnya iaitu Leiden yang terletak di Belanda. Disebut di bahagian prakata, isi kandungan buku ini tidak mengalami sebarang suntingan dari tesis asal. Yang berubah hanyalah tajuknya sahaja dimana tajuk asalnya ialah tasawwuf Abdus Samad al-Falimbani. Buku ini terbahagi kepada enam bab utama iaitu bab pertama tentang riwayat hidup dan karyanya, bab kedua tentang tuhan dalam ajaran al-Falimbani, bab ketiga tentang manusia dalam ajaran al-Falimbani, bab keempat tentang jalan kepada tuhan menurut al-Falimbani, bab kelima tentang tariqat menurut al-Falimbani dan bab keenam tentang kesimpulan keseluruhan tesis. Dalam bab kesimpulan, dinyatakan oleh penulis bahawa al-Falimbani tidaklah menterjemah bulat-bulat kitab Ihya Ulumuddin dan Bidayatul Hidayah karangan tokoh besar Islam Imam al-Ghazali tetapi mengadun kemas inti pati kandungan kitab besar Imam al-Ghazali dengan beberapa falsafah tasawwuf yang lain termasuklah yang digagas oleh tokoh sufi besar yang lain seperti Ibnu Arabi. Kata M.Chatib Quzwain, inti ajaran dua tokoh sufi ini diletakkan oleh al-Falimbani sebagai dua tahap penalaman kesufian yang berbeza tetapi saling lengkap-melengkapi yang harus dicapai keduanya oleh seorang sufi. Untuk ajaran tujuh peringkat nafs pula, kata penulis buku ini, al-Falimbani mengambilnya dari Qasim al-Halibi. Ajaran tujuh peringkat nafs ini dikatakan memberi kerangka dasar bagi menyesuaikan dua aliran tasawwuf yang dipelopori oleh Imam al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Kata penulis lagi, ajaran tujuh peringkat nafs yang diambil dari Qasim al-Halibi ini adalah merupakan satu ajaran yang menjadi landasan tujuh zikir dalam tarikat al-Khalwatiyyah atau as-Samanniyyah yang diambilnya melalui Syeikh Muhammad as-Samman di Madinah (rujuk mukasurat 166-167).
Buku yang ada dalam koleksi saya ini diterbit oleh Thinker’s Library dan dicetak buat kali kedua pada tahun 2001. Tebalnya sekitar 183 mukasurat.

No comments:

Post a Comment