Monday, January 24, 2011

Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-BantaniUlama besar Alam Melayu yang sangat terkenal pada abad ke-19 ini dilahirkan di Banten, sebuah kawasan yang telah melahirkan ramai tokoh ulama yang terkenal di rantau ini. Salasilahnya sampai kepada Sunan Gunung Jati, salah seorang wali Allah yang tergolong dalam kelompok wali yang dikenali dengan panggilan Wali Songo (halaman 13). Ayahandanya, Kiyai Haji Umar sampai salasilahnya kepada Maulana Sultan Hasanuddin, pemerintah Kesultanan Banten yang pertama (halaman 14). Syeikh Nawawi berangkat ke Makkah dalam usia 15 tahun pada tahun 1830 (halaman 25). Di Makkah, Syeikh Nawawi tinggal di Kampung Syi’ib Ali sehinggalah ke akhir hayatnya (halaman 39). Beliau menimba ilmu selama 30 tahun dari ramai ulama dan selepas itu mula mengajar di Masjidil Haram (halaman 45). Syeikh Nawawi mengikuti tariqat Qadiriyah yang beliau gurui dari seorang lagi ulama besar di Alam Melayu iaitu Syeikh Khatib Sambas. Perkara ini disebut dalam kitab yang ditulisnya yang berjudul Bahjatu Wasa’il bahawa fiqh Syafi’i adalah mazhabnya dan Qadiriyah adalah tariqatnya (halaman 48). Ketokohan Syeikh Nawawi tidak hanya terserlah dalam bidang pengajaran tetapi juga dalam bidang penulisan. Beliau diriwayatkan telah menulis sejumlah 100 buah kitab mencakupi pelbagai disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, tauhid, tasawwuf, sirah dan hadith (halaman 51). Beliau digelar Sayyid Ulama al-Hijaz kerana ketinggian ilmunya dalam bidang tafsir (halaman 52). Beliau menghasilkan kitab tafsir yang sangat terkenal semasa hayatnya yang diberi nama Marah Labid Tafsir (halaman 51).

Buku setebal 128 halaman ini asalnya merupakan sebuah skripsi penulis buku ini iaitu Samsul Munir Amin di peringkat ijazah sarjana muda (S1) ketika beliau menuntut di IAIN Walisongo Semarang. Skripsi ini lebih tertumpu kepada kajian arkib di mana penulis banyak menelaah kajian-kajian yang telah dibuat oleh sarjana terdahulu. Agak pelik juga kerana penulis buku ini banyak juga memetik karya Almarhum Ustaz Wan Muhammad Saghir Abdullah dan Snouck Hurgronje seperti yang tercatat pada footnote di beberapa halaman tetapi tidak pula dicatatkan di bahagian Daftar Pustaka. Apapun di bahagian Daftar Pustaka dapatlah diketahui bahawa terdapat banyak tulisan yang dilakukan tentang sosok tubuh ulama besar ini. Antaranya ialah seperti Chumaidi Umar yang bertajuk Karya Besar Syeikh Nawawi Banten yang tersiar dalam Suara Bengawan pada 2 Ogos 1987, Chaidar yang berjudul Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi al-Bantani Indonesia yang diterbitkan oleh CV Sarana Mulia pada tahun 1978 dan Yuyun Rodiana yang menghasilkan skripsi bertajuk Syaikh Nawawi al-Bantani:Riwayat Hidup dan Sumbangannya terhadap Islam pada tahun 1990 di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ketiga-tiga karya ini banyak dirujuk oleh penulis buku ini.

No comments:

Post a Comment